Aktivnosti

KAKO MI RADIMO

Uz izuzetno angažovanje svih zaposlenih profesionalaca punih znanja i ljubavi za svoj poziv, deca lakše spoznaju sebe, svoju porodicu, okolinu, upoznaju početne matematičke pojmove, osnove muzičkog, likovnog i fizičkog obrazovanja, veronauke, naše tradicije i kulturnog nasleđa, a stiču i saznanja o lepom ponašanju, tradiciji i ljubavi.

Sadržaji, metode, sredstva i organizacija aktivnosti koncipirani su tako da dete nijednog trenutka ne bude prepušteno samo sebi, da se stalno održava njegova pažnja kao i da postoji neprekidna interakcija među decom i stručnim timom. Aktivnosti se izvode savremenim i u praksi potvrđenim metodama, uz korišćenje svih savremenih sredstava za edukaciju: video i audio kaseta, panoa, slagalice, filmova i kompjutera.

U zavisnosti od sadržaja aktivnosti u radu sa decom učestvuju i spoljni – stručni saradnici: filolog (engleski), vajar, ples, učiteljica za predškolce, učiteljica veronauke, muzički pedagog, saradnik za ishranu. Kroz dobro osmišljene aktivnosti, u skladu sa svetski priznatim programima, mališanima se nudi mogućnost da nauče engleski jezik po Oksfordskom programu.

Metod rada zahteva da se svakodnevno koristi strani jezik, pa se, na taj način deca postepeno i nenametljivo uvode u čari jezika. Posebno poštovanje imamo i prema roditeljima tako da svakog trećeg meseca organizujemo javni čas za roditelje – priredbe koje su prezentacija svega što je urađeno u toku prethodnih meseci u skladu sa sadržajima i planovima aktivnosti po programu rada.

Sve aktivnosti organizujemo od ponedeljka do četvrtka, dok je petak “dan iznenađenja”. Tada su predviđeni: izleti na Adu Ciganliju, Kalemegdan, Košutnjak, u pozorišta, muzeje… Organizujemo žurke, modne revije…

 

ENGLESKI JEZIK

Program stranog jezika u predškolskoj ustanovi ima za cilj oslobađanje dece u izražavanju u spontanoj komunikaciji i u procesu učenja. Program engleskog jezika se sprovodi po TPR metodi, koja podrazumeva apsolutnu vokalnu i fizičku animaciju sadržaja, kao i stalne pozive na aktivno učešće malih učenika. Oksfordski kursevi prilagođeni uzrastu i stepenu znanja predstavljaju osnovu za tematsku konverzaciju.

 

TEDDY’S TRAIN

Ovo je kurs za veoma mlade početnike (3-4 godine) podeljen u dva nivoa. Kreiran je na osnovu karakteristika ove uzrasne grupe i daje korisne ideje za stvaranje šarolikog i stimulativnog okruženja za prvi susret dece sa engleskim jezikom. Teddy’s Train ima novi, obogaćen pristup predavanju engleskog jezika u vrtiću, koji uzima u obzir specifične načine usvajanja sadržaja kod dece, kratak period njihove usmerenosti na jednu aktivnost, period ćutanja i važnost stvaranja toplog i inspirativnog okruženja.

 

ZIG – ZAG ISLAND

Ovo je maštoviti kurs u dva nivoa za decu od 5 do 8 godina koji engleski jezik predstavlja na način koji u potpunosti odgovara uzrastu, interesovanjima i sposobnostima dece. Teme koje su uključene u proširenje konverzacijskog dela kursa uzete su iz svakodnevnog okruženja, tako da omogućavaju prijatno okruženje za komunikaciju. Pridodate pesmice, recitacije i kreativni zadaci iz različitih oblasti čine rad kreativnijim. Jedna tema obuhvata period od četiri uzastopna časa, uz povremene revizije.

 

PAČIĆI NA PLESU

Uzrast od tri godine je vreme kada dečiji pokreti prestaju da budu nasumični i kada hod, trčanje i skakutanje polako poprimaju gracioznost. Deca najbolje upoznaju svoje telo kroz pokret i veoma su ushićena kada uspeju da ponove nešto novo što do tada nisu izvela. Zato njihovu radoznalost treba sistematski usmeriti, kako radi pravilnog lokomotornog razvoja, tako i radi bolje socijalizacije mališana. Starija deca usavršavaju svoju gracioznost i uvežbavaju kroz koreografiju da sarađuju sa drugom decom. Napomena: početak svake aktivnosti sastoji se od vežbica zagrevanja i razvijanja mišića na klasičnoj osnovi (ruska, francuska škola). Prema mogućnostima dece, vežbice se dopunjavaju novim, složenijim koracima.

PROGRAM ZDRAVE ISHRANE

Za pravilan rast i razvoj svakog organizma potrebna je biološki vredna ishrana. Nauka o ishrani zastupa stav da dečiju ishranu treba usklađivati sa preporukama datim po grupama namirnica kroz piramidu vodiča pravilne ishrane. Program zdrave ishrane upoznaje decu sa piramidom pravilne ishrane. Mesečne radionice u saradnji sa vaspitačem i stručnim saradnikom za ishranu putem priča, slika, ogleda, upoznaje decu sa hranljivim sastojcima hrane i njenoj ulozi u telu. Program se obrađuje po radnim celinama kroz mesečne teme.